DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 9.2.2024

DNÍ
HODÍN
MINÚT
SEKÚND

POZRI SI ONLINE DOD Z ROKU 2022

Pokiaľ nie si z okolia Trnavy a budeš potrebovať ubytovanie, FMK UCM má k dispozícii internátne ubytovanie. Okrem toho je tu niekoľko možností na stravovanie. Bližšie info nájdeš TU.

Do priemeru sa započítavajú všetky známky koncoročných vysvedčení 1. – 3. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia, známky koncoročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka).

Áno, FMK prešla na čisto el. spôsbo prihlášky. Nezabudni však k prihláške nahrať všetky potrebné prílohy a zaplatiť poplatok za prijímacie konanie. Elektronickú prihlášku nájdeš TU.

Doručená prihláška musí obsahovať:

Čo sa týka vysvedčení, uchádzači, ktorí sú v maturitnom ročníku vypisujú do prihlášky známky a priemery z výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia si vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka) a dá si ich v prihláške potvrdiť školou. Ihneď po maturitnej skúške doručí na študijné oddelenie FMK matrikou/notárom overené vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie (najneskôr do polovice júna),

Uchádzači, ktorí maturovali už skôr, vypisujú do prihlášky známky a priemery zo všetkých výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Známky v prihláške nedáva potvrdiť strednej škole. Prihlášku doručí na študijné oddelenie FMK spolu s vysvedčeniami overenými notárom alebo matrikou.

Uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať o ekvivalenciu podľa pokynov MŠ SR.

Keď maturujete tento rok, vysvedčenia z prvých troch ročníkov + polročné vysvedčenie zo 4.ročníka nemusíte prikladať. Známky totiž vpisujete priamo do prihlášky a dávate ich potvrdiť škole. Poslať musíte len kópiu koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka (resp. 5. – pri 5-ročnom štúdiu) a tiež kópiu maturitného vysvedčenia. Kópie musia byť úradne overené a musíte ich poslať najneskôr do polovice  júna.

Kópie vysvedčení prikladajú len študenti, ktorí už majú maturitu za sebou.Tí musia poslať overené kópie notárom koncoročných vysvedčení + kópiu maturitného vysvedčenia.

Nie. Na fakultu je možné si podať len jednu prihlášku, na jeden študijný program.

Ano, počas štúdia sa môžeš zapojiť do rôznych aktivýt a podujatí fakulty. Taktiež máme na FMK študentské médiá v ktorých vieš získať mnoh praktických skúsenosti. Bližšie info nájdeš TU. 

Prijímačky na AMES, VZME, KOMU a MARK pozostávajú z dvoch testov: testu z cudzieho jazyka (Nj alebo Aj) + z testu zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. V študijnom programe vzťahy s médiami, teória digitálnych hier nie je na výber Nj, test je pre všetkých z Aj.

Za každý test môžete získať 100 bodov (spolu 200 bodov). V oboch testoch musíte dosiahnuť aspoň 50 % úspešnosť. Okrem toho môžete získať ďalšie body (max. 100) za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole.

Na študíjnom programe TEDI, sa okrem testu z jazyka a všeobecného prehľadu robí aj osobný pohovor zameraný na zistenie informácií o uchádzačovi. 

Na písomné prijímačky sa môžeš pripraviť aj pomocou “príručky pre uchádzača”.

Testy z angličtiny sa náročnosťou pohybujú niekde medzi úrovňou B1 a B2. Testy z nemčiny sú o čosi jednoduchšie, zodpovedajú úrovni B1.

Študent z inej školy, ak študuje rovnaký alebo príbuzný odbor, má v súlade so zákonom právo požiadať dekanku FMK o prestup na FMK. Žiadosti sú posudzované a vyhodnocované individuálne na základe kritérií fakulty o prestupoch.