Vyberte si štúdijný program a pozrite sa, či je potrebné robiť prijímacie skúšky alebo nie. Pri programe TEDI je okrem testu súčasťou prijímacieho konnia aj osobný pohovor. 

Uchádzači o externé štúdium nerobia prijímacie skúšky. 

AKO SA K VÁM DOSTANEM?

FAQ

Vaše často kladene otázky

Áno, počas štúdia sa môžeš zapojiť do rôznych aktivít a podujatí fakulty. Taktiež máme na FMK študentské médiá, v ktorých vieš získať mnoho praktických skúsenosti. Bližšie info nájdeš TU. 

Nie. Na fakultu si možno podať len jednu prihlášku, na jeden študijný program.

Doručená prihláška musí obsahovať:

Čo sa týka vysvedčení, uchádzači, ktorí sú v maturitnom ročníku vypisujú do prihlášky známky a priemery z výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka (v prípade 5 ročného štúdia si vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. ročníka) a dá si ich v prihláške potvrdiť školou. Ihneď po maturitnej skúške doručí na študijné oddelenie FMK matrikou/notárom overené vysvedčenie z posledného ročníka a maturitné vysvedčenie (najneskôr do polovice júna),

Uchádzači, ktorí maturovali už skôr, vypisujú do prihlášky známky a priemery zo všetkých výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Známky v prihláške nedáva potvrdiť strednej škole. Prihlášku doručí na študijné oddelenie FMK spolu s vysvedčeniami overenými notárom alebo matrikou.

Uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať o ekvivalenciu podľa pokynov MŠ SR.

Keď maturujete tento rok, vysvedčenia z prvých troch ročníkov + polročné vysvedčenie zo 4.ročníka nemusíte prikladať. Známky totiž vpisujete priamo do prihlášky a dávate ich potvrdiť škole. Poslať musíte len kópiu koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka (resp. 5. – pri 5-ročnom štúdiu) a tiež kópiu maturitného vysvedčenia. Kópie musia byť úradne overené a musíte ich poslať najneskôr do polovice  júna.

Kópie vysvedčení prikladajú len študenti, ktorí už majú maturitu za sebou.Tí musia poslať overené kópie notárom koncoročných vysvedčení + kópiu maturitného vysvedčenia.

Prijímačky pozostávajú z dvoch testov: testu z cudzieho jazyka (Nj alebo Aj) + z testu zo všeobecných vedomostí a odborného rozhľadu. V študijnom programe vzťahy s médiami, teória digitálnych hier nie je na výber Nj, test je pre všetkých z Aj.

Za každý test môžete získať 100 bodov (spolu 200 bodov). V oboch testoch musíte dosiahnuť aspoň 50 % úspešnosť. Okrem toho môžete získať ďalšie body (max. 100) za študijné výsledky počas štúdia na strednej škole.

Testy z angličtiny sa náročnosťou pohybujú niekde medzi úrovňou B1 a B2. Testy z nemčiny sú o čosi jednoduchšie, zodpovedajú úrovni B1.

Študent z inej školy, ak študuje rovnaký alebo príbuzný odbor, má v súlade so zákonom právo požiadať dekanku FMK o prestup na FMK. Žiadosti sú posudzované a vyhodnocované individuálne na základe kritérií fakulty o prestupoch.