ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV!

1. Všeobecné ustanovenia a osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov:

Živnostník Daniel Očenáš – Reklamná Agentúra, sídlom: Ďumbierska 24, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 42 346 703 ako prevádzkovateľ internetového sídla www.advagency.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane. Jedinňe pokial sa jedna o hostingové služby a to spoločosty EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o. v plnom rosahu pre hostingové služby. 

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujem poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny alebo e-mailový kontakt.

2. Využívanie a spracovanie osobných údajov:

Objednávateľ dáva Zhotovyťelovy svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenia zmluvy, alebo objednavky o poskytnutí služieb, a to až do doby jeho písomného alebo telefonického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

3. Bezpečnosť:

Webstránka www.advagency.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

4. Účel spracovania osobných údajov:

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.advagency.sk môže Zhotoviťelovy poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktných formulárov spojenéých s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa Zhotoviťelom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov: 

Súhlas užívateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia súhlasu zaškrtnutím príslušného políčka v online formulároch a trvá do odvolania súhlasu užívateľom. Prevádzkovateľ má právo spracúvať poskytnuté údaje počas trvania súhlasu.

Objednávateľ má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovaní poskytovateľa.